gwregysau diogelwch cŵn

Ni ddylai cŵn byth reidio fel teithiwr

Mae gwregysau diogelwch cŵn yn hanfodol wrth gario ein ci gyda ni yn y car os ydym am i holl feddianwyr y cerbyd fod yn ddiogel ac osgoi dychryn a damweiniau.

Yn yr erthygl hon rydym yn dangos detholiad i chi gyda'r rhai a argymhellir fwyaf yr ydym wedi'u canfod a hefyd Rydym yn siarad â chi yn fanwl am yr elfen sylfaenol hon ar gyfer diogelwch, er enghraifft, amlygu peryglon cario ci yn y car, gan roi sylwadau byr ar y rheoliadau... ac rydym hefyd yn argymell eich bod yn darllen yr erthygl gysylltiedig hon ar sut i fynd â'r ci yn y car.

gwregys diogelwch gorau ar gyfer cŵn

Harnais gyda gwregys wedi'i gynnwys

Heb os, mae'r harnais hwn yn un o'r pryniannau mwyaf cyflawn y gallwch chi ei wneud ar Amazon os ydych chi'n chwilio am wregys. Fel y dywedasom, yn ogystal â'r gwregys, y gallwch ei gysylltu â'r harnais a'r pin “dynol” ar wregys y cerbyd, mae'r cynnyrch yn cynnwys harnais cyfforddus ac anadladwy iawn, sydd hefyd ar gael mewn llawer o wahanol liwiau a meintiau. . Mae'r sylwadau'n nodi bod y gwregys hefyd yn wrthiannol iawn, yn cau'n hawdd iawn ac ychydig yn elastig.

Fodd bynnag, Rydym yn argymell, cyn ei brynu, eich bod yn edrych, yn y daflen gynnyrch, ar y brandiau ceir y mae'n gydnaws â hwy, gan na ellir ei ddefnyddio ym mhob achos.

Gwregys addasadwy gyda chlip

Rhag ofn nad yw harnais o ddiddordeb i chi a'ch bod chi eisiau strap y gwregys, mae'r opsiwn hwn gan Kurgo nid yn unig yn syml., gyda phris rhesymol a gwrthsefyll, hefyd ar gael mewn tri lliw, llwyd, glas ac oren. Diolch i fwcl, gellir addasu'r gwregys fel bod gan y ci fwy neu lai o le i symud, gan ei wneud yn gyfforddus iawn. Fel pe na bai hynny'n ddigon, mae gennych chi hefyd ddau hyd i ddewis yr un sy'n gweddu orau i'r hyn sydd ei angen arnoch chi.

Yn olaf, Sylwch, er ei fod yn gydnaws â'r mwyafrif o gerbydau, ni ellir defnyddio'r gwregys mewn faniau Volvo a Ford.

Harnais gyda gwregys syml

Model arall o harnais, yn gyfforddus iawn ac ar ffurf X, sydd hefyd yn cynnwys gwregys y gallwch ei ddefnyddio yn y car. Yn yr achos hwn, mae'n gynnyrch symlach ond hefyd yn ddiddorol iawn sydd â strap addasadwy ymarferol fel bod eich ci mor gyfforddus â phosibl yn y sedd gefn. Cofiwch, fel sy'n digwydd gyda phob model, gwiriwch ei fod yn gydnaws â'ch car cyn ei brynu.

Dau wregys elastig

Yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sydd â mwy nag un anifail anwes neu fwy nag un car i'w gario i mewn, mae'r pecyn hwn yn cynnwys dau wregys i allu cario'ch anifail anwes yn ddiogel yn y sedd gefn. Yn ôl yr arfer yn y cynhyrchion hyn, mae ganddo ran elastig a gellir ei addasu trwy strap fel bod eich ci yn gyfforddus ac yn ddiogel. Yn ogystal, mae'n gydnaws â nifer fawr o geir, mae ar gael mewn gwahanol liwiau, mae ganddo carabiner cadarn iawn a stribedi adlewyrchol fel na fyddwch chi'n colli golwg ar eich anifail anwes pan fydd yn tywyllu.

Bachyn gwregys llinell Zip

Dewis arall yn lle'r gwregysau diogelwch cŵn yr ydym wedi'u gweld hyd yn hyn yw'r fersiwn zip-line hwn. Mae'n cynnwys rhaff y gallwch ei bachu i'r caewyr uchaf neu i'r gwregys ac y mae dennyn ynghlwm wrtho fel y gall y ci symud yn fwy rhydd wrth aros yn ddiogel. Fodd bynnag, nid yw'n cael ei argymell yn fawr os yw'r ci yn nerfus iawn, oherwydd yn ôl rhai sylwadau, os yw'n symud llawer, gall y dennyn gymryd rhan.

gwregys ci bach

Model arall, mwy clasurol, gyda chlip gwregys sy'n gydnaws â'r rhan fwyaf o gerbydau. Mae ganddo ran elastig i amsugno effaith brecio, yn ogystal â stribedi adlewyrchol a strap addasadwy. Fodd bynnag, rhaid ystyried bod rhai sylwadau'n dweud nad yw'n ymwrthol iawn, felly dim ond ar gyfer cŵn bach sy'n pwyso ychydig y mae'n cael ei argymell.

Gwregys diogelwch ci dwbl

Yn olaf, y cynnyrch olaf y byddwn yn ei gyflwyno heddiw yw gwregys dwbl ar gyfer cŵn, felly os oes gennych ddau anifail anwes mae'n ddelfrydol eu cymryd yn y car heb i'r strapiau ddrysu. Mae'r deunydd yn arbennig o wrthsefyll ac mae ganddo fachyn metel ar gyfer yr harnais, yn ogystal â stribedi adlewyrchol, rhan elastig a bachyn sengl ar gyfer y gwregys, sydd hefyd yn gydnaws â'r rhan fwyaf o gerbydau.

Sut i fynd â'ch ci yn y car

Mae ci yn sticio ei ben allan y ffenest yn beryglus iawn.

Er bod y rheoliadau yn newid o wlad i wlad, y gwir yw hynny er diogelwch ein ci a'n ci, mae'n well ei gario'n ddiogel yn y cerbyd. Mewn gwirionedd, yn ôl y DGT, mae mwy na hanner y gyrwyr sydd â'u hanifeiliaid anwes yn y car yn byw mewn sefyllfaoedd peryglus oherwydd nad ydynt yn cael eu hatal yn iawn. Dyna pam ei fod yn cael ei argymell yn gryf, ac mewn rhai gwledydd yn orfodol:

 • Cariwch eich ci yng nghefn y car, y tu ôl i'r seddi blaen. Os oes gennych gludwr, bydd yn rhaid ei osod yn berpendicwlar i'r sedd flaen boed yn fawr neu'n fach.
 • Yn yr un modd, gan fod y rheoliadau'n sefydlu na all y ci boeni'r gyrrwr tra'i fod yn gyrru, argymhellir yn gryf ei wisgo wedi'i glymu i'r gwregys gyda harnais arbennig neu osod rhwyll rhwng blaen a chefn y car.
 • Yn ogystal, y ci (neu'r cludwr yr ydym yn ei gario) mae'n rhaid iddo hefyd gael ei gysylltu â'r sedd trwy gyfrwng harnais gofod neu ryw fachyn fel y rhai yr ydym newydd eu gweld fel nad yw'n mynd i ffwrdd ac yn brifo ei hun mewn achos o stop sydyn neu ddamwain.
 • Er nad yw’r un o’r argymhellion hyn yn orfodol, gall y DGT eich dirwyo os yw'n gweld y gall eich ci achosi perygl, felly nid yw'n ddiangen (yn ogystal â diogelwch y ddau) cymryd rhagofalon.

Pam na all y cludwr fynd ar ben y sedd?

marchogaeth ci mewn car

Fel y dywedasom uchod, ni all y cludwr fynd ar ben y sedd, nid yn y cefn nac yn y blaen, ond ar y ddaear, yn groes i'r cyfeiriad teithio. Mae rhoi'r cludwr ar y sedd sydd ynghlwm wrth y gwregys yn beryglus iawn, oherwydd os bydd stop sydyn neu jolt, mae'r grym yn achosi'r gwregys i dorri plastig y cludwr yn ddarnau, a all achosi anafiadau difrifol iawn i'ch ci gwael, yn ogystal ag i'r deiliaid eraill.

Pam mae gwregysau diogelwch cŵn yn ddefnyddiol

Rhaid atal cwn yn y cefn

Mae yna lawer o resymau dros ddiogelu ein hanifail anwes gyda gwregysau diogelwch cŵn. (neu hyd yn oed yn well, gyda chludwr) yn syniad gwych i wella diogelwch pawb sy'n defnyddio cerbydau:

 • Gall cŵn hynod nerfus achosi damweiniau haws os nad yw blaen a chefn y car yn cael eu gwahanu gan gril diogelwch.
 • Ni ddylem ychwaith adael i'r ci lynu ei ben allan y ffenestr neu gall gael ei frifo gan ganghennau neu wrthrychau eraill o'r tu allan.
 • Yn ogystal â hyn, os yw'r ci yn rhydd, fel y dywedasom eisoes, gellir ei ragamcanu rhag ofn brecio sydyn neu ddamwain a brifo'ch hun, yn ogystal â phreswylwyr eraill y car.
 • Mae ci rhydd hefyd yn fwy tebygol o dynnu sylw'r gyrrwr symud o gwmpas llawer, cyfarth neu hyd yn oed osgoi gwelededd iawn o'r ffordd.
 • Nid yw'n syniad da ychwaith ei glymu â dennyn nad yw wedi'i ddylunio'n arbennig i'w ddefnyddio yn y car neu efallai y byddwch chi'n brifo'ch gwddf.
 • Yn olaf, un o'r rhesymau pam na ddylech fynd â'r ci yn y sedd flaen, yn ogystal â bod yn wrthdyniad i'r gyrrwr, yw os yw'r bag aer yn cael ei actifadu gall achosi anafiadau difrifol iawn, iawn.

ble i brynu gwregysau diogelwch i gŵn

Rhaid i gŵn ddefnyddio gwregysau diogelwch arbennig ar eu cyfer

Gallwch ddod o hyd cryn dipyn o wahanol fathau o wregysau diogelwch cŵn mewn nifer o siopau arbenigol. Mewn cyferbyniad, peidiwch â disgwyl dod o hyd i'r cynnyrch hwn mewn lleoedd mwy cyffredinol fel siopau adrannol:

 • Y lle cyntaf lle gallwch chi ddod o hyd i'r math hwn o gynhyrchion ar gyfer cŵn yw Amazon, lle, fel yr ydych eisoes wedi gweld uchod, mae ganddynt lawer o wahanol fodelau fel y gallwch ddewis yr un sy'n gweddu orau i'ch anghenion chi a rhai eich anifail anwes.
 • Ar y llaw arall, yn siopau ar-lein arbenigol fel TiendaAnimal neu Kiwoko mae yna hefyd gryn dipyn o fathau o wregysau i ddewis ohonynt, felly gallant fod yn opsiwn gwych i'w hystyried os na fyddwch chi'n dod o hyd i unrhyw beth sy'n eich argyhoeddi.
 • Yn olaf, gallwch hefyd ddod o hyd i'r math hwn o gynhyrchion anifeiliaid anwes yn y siopau anifeiliaid anwes gydol oes. Er efallai nad oes ganddyn nhw gymaint o amrywiaeth ag ar-lein, y gwir yw y gall triniaeth bersonol wneud eich bywyd yn haws a gwneud gwahaniaeth o ran dod o hyd i'r hyn rydych chi'n edrych amdano.

Mae gwregysau diogelwch cŵn yn hanfodol i gario ein hanifail anwes yn ddiogel yn y car, iawn? Dywedwch wrthym, a ydych chi wedi cael unrhyw brofiad gyda'r math hwn o gynnyrch? Beth ydych chi'n ei ddefnyddio i fynd â'ch ci yn y car? Ydych chi'n meddwl ein bod ni wedi rhoi'r gorau i argymell model penodol?

Ffynonellau: crwydro, Canine Twristiaeth


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.