سوزی فونتنلا

من سالها داوطلب یک پناهگاه هستم ، اکنون باید تمام وقتم را به سگهای خودم اختصاص دهم که تعداد کمی هم نیستند. من این حیوانات را پرستش می کنم و از وقت گذرانی با آنها لذت می برم.

سوزی فونتنلا از ژوئن 383 تاکنون 2013 مقاله نوشته است