لوردس سارمینتو

من عاشق سگ هستم و از زمانی که پوشک پوشیده ام نجات و مراقبت از آنها را انجام داده ام. من واقعاً نژادها را دوست دارم ، اما نمی توانم در برابر نگاه و حرکات مستیزوها ، که زندگی روزمره خود را با آنها تقسیم می کنم مقاومت کنم.