نات سرزو

یک عاشق بزرگ حیوانات و سگهای بزرگ مانند هاسکی ، من مجبورم که به دیدن آنها از دور رضایت دهم زیرا در یک آپارتمان بسیار کوچک زندگی می کنم. طرفدار سگهایی مثل سر دیدیموس و آمبروسیوس یا کاویک ، سگ گرگ. جفت روح من یک سگ کوهستانی برنی است به نام Papabertie.