Ntsib neeg Lurdes Sarmiento

Kuv yog ib tus neeg nyiam hlub tshaj plaws ntawm cov dev thiab tau cawm neeg thiab tu lawv txij li thaum kuv coj khaub ncaws pawm. Kuv nyiam cov kev sib tw, tab sis kuv tsis tuaj yeem tiv thaiv qhov zoo thiab ua tes taw ntawm cov mestizos, nrog tus twg kuv tau faib kuv hnub rau ib hnub.