ណាតសេសេហ្ស

អ្នកដែលស្រលាញ់សត្វនិងឆ្កែធំ ៗ ដូចជាអង្កាមខ្ញុំត្រូវតែតាំងទីលំនៅដើម្បីមើលវាពីចម្ងាយពីព្រោះខ្ញុំរស់នៅក្នុងផ្ទះល្វែងដែលតូចពេក។ អ្នកគាំទ្រឆ្កែដូចជា Sir Didymus និង Ambrosius ឬ Kavik ដែលជាឆ្កែចចក។ មិត្តរួមព្រលឹងរបស់ខ្ញុំគឺជាឆ្កែភ្នំប៊ែនណេដែលមានឈ្មោះថា Papabertie ។

ណាតសេសេហ្សបានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៧ ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០២១