ឡូរ៉ង់សាម៉ាណូតូ

ខ្ញុំជាអ្នកស្រឡាញ់ឆ្កែយ៉ាងខ្លាំងហើយបានជួយសង្គ្រោះនិងមើលថែពួកគេតាំងពីខ្ញុំស្លៀកក្រណាត់កន្ទបទារក។ ខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តការប្រណាំងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចទប់ទល់នឹងរូបរាងនិងកាយវិការរបស់ម៉ាស្កាសដែលខ្ញុំចែករំលែកជាមួយជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំ។

Lurdes Sarmiento បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៤៩៩ ចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ ២០១៧