រ៉ាជែលសានឆេស

បញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មាននិងចូលចិត្តសរសេរប្លក់ខ្ញុំតែងតែចូលចិត្តសរសេរ។ ចាប់តាំងពីខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំស្រឡាញ់សត្វហើយឆ្កែតែងតែពិសេសសម្រាប់ខ្ញុំ។ សព្វថ្ងៃនេះពួកគេគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំ។

Raquel Sánchezបានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៤០០ ចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ ២០១៤