លោក Antonio Carretero

អ្នកអប់រំ Canine អ្នកបង្ហាត់បង្រៀនផ្ទាល់ខ្លួននិងធ្វើម្ហូបសម្រាប់សត្វឆ្កែដែលមានមូលដ្ឋាននៅ Seville ខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាមួយពិភពសត្វឆ្កែចាប់តាំងពីខ្ញុំមកពីគ្រួសារអ្នកបណ្តុះបណ្តាលអ្នកថែរក្សានិងអ្នកបង្កាត់ពូជអាជីពជាច្រើនជំនាន់មកហើយ។ សត្វឆ្កែគឺជាចំណង់ចំណូលចិត្តនិងការងាររបស់ខ្ញុំ។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរខ្ញុំនឹងរីករាយជួយអ្នកទាំងអ្នកនិងឆ្កែរបស់អ្នក។

លោក Antonio Carretero បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ២៥ អត្ថបទចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៤