រូបភាពកន្លែងដាក់ Laura Torres

ខ្ញុំធ្លាប់ជាជំនួយការបច្ចេកទេសបសុពេទ្យតាំងពីពេលថ្មីៗនេះប៉ុន្តែអាជីពរបស់ខ្ញុំសម្រាប់សត្វបានមករកខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំបានអរគុណតិចតួចចំពោះជីតារបស់ខ្ញុំ។ មកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបន្តការបណ្តុះបណ្តាលរបស់ខ្ញុំក្នុងវិស័យនេះ។ ដូច្នេះ, ខ្ញុំនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នកនិងប្រាប់អ្នកអំពីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលទាក់ទងទៅនឹង fuzzies របស់អ្នក។

Laura Torres បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៧ ចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ ២០១៩