អ៊ីនណានអារីកាយ៉ា

ចាប់តាំងពីខ្ញុំមានអាយុ ៦ ឆ្នាំខ្ញុំមានឆ្កែ។ ខ្ញុំចូលចិត្តចែករំលែកជីវិតរបស់ខ្ញុំជាមួយពួកគេហើយខ្ញុំតែងតែព្យាយាមជូនដំណឹងដល់ខ្លួនខ្ញុំដើម្បីផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវគុណភាពជីវិតល្អបំផុត។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំចូលចិត្តជួយអ្នកដទៃដែលដូចជាខ្ញុំដឹងថាសត្វឆ្កែមានសារៈសំខាន់ការទទួលខុសត្រូវដែលយើងត្រូវតែថែរក្សានិងធ្វើឱ្យជីវិតរបស់ពួកគេសប្បាយរីករាយតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

Encarni Arcoya បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៣៣ ចាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ ២០២០