നാറ്റ് സെറീസോ

മൃഗങ്ങളുടെയും വലിയ നായ്ക്കളുടെയും വലിയ കാമുകൻ, വിദൂരത്തുനിന്ന് അവരെ കാണുന്നതിന് ഞാൻ താമസിക്കണം, കാരണം ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് വളരെ ചെറുതാണ്. സർ ഡിഡിമസ്, അംബ്രോസിയസ് അല്ലെങ്കിൽ കവിക്ക്, ചെന്നായ നായ തുടങ്ങിയ നായ്ക്കളുടെ ആരാധകർ. പാപ്പബെർട്ടി എന്ന ബെർണീസ് പർവത നായയാണ് എന്റെ ആത്മാവ് ഇണ.

നാറ്റ് സെറീസോ 53 ഫെബ്രുവരി മുതൽ 2021 ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്