විවෘත මුඛය ඇති බල්ලා

භයානක සුනඛයන්: අභිජනන ලැයිස්තුව තවදුරටත් නොපවතිනු ඇත

සුනඛ හිමියන්ට සහ සත්ව අයිතිකරුවන්ට පොදුවේ ශුභ ආරංචියක් වන්නේ නීතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමයි 50/99 (කුමන ...