නැට් සෙරෙසෝ

සතුන්ගේ විශාල පෙම්වතියක් සහ ලෙලි වැනි විශාල සුනඛයන්, දුර බැහැර සිට දැකීම සඳහා මට පදිංචි වීමට සිදු වන්නේ මා ජීවත් වන්නේ ඉතා කුඩා මහල් නිවාසයක නිසා ය. ශ්‍රීමත් ඩිඩිමස් සහ ඇම්බ්‍රෝසියස් හෝ කවික් වැනි වෘකයන්ගේ බල්ලා. මගේ ආත්ම සහකරු හෝ සහකාරිය පැපබර්ටි නම් බර්නිස් කඳුකර බල්ලෙකි.

නැට් සෙරෙසෝ 53 පෙබරවාරි සිට ලිපි 2021 ක් ලියා ඇත