என்கார்னி ஆர்கோயா

எனக்கு ஆறு வயது முதல் எனக்கு நாய்கள் இருந்தன. எனது வாழ்க்கையை அவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதை நான் விரும்புகிறேன், அவர்களுக்கு சிறந்த வாழ்க்கைத் தரத்தை வழங்க நான் எப்போதும் என்னைத் தெரிவிக்க முயற்சிக்கிறேன். அதனால்தான், என்னைப் போலவே, நாய்களும் முக்கியம் என்பதை அறிந்த மற்றவர்களுக்கு உதவுவதை நான் விரும்புகிறேன், ஒரு பொறுப்பை நாம் கவனித்து, அவர்களின் வாழ்க்கையை முடிந்தவரை மகிழ்ச்சியாக மாற்ற வேண்டும்.