ఎన్కార్ని ఆర్కోయా

నాకు ఆరు సంవత్సరాల వయస్సు నుండి నాకు కుక్కలు ఉన్నాయి. నేను నా జీవితాన్ని వారితో పంచుకోవడాన్ని ప్రేమిస్తున్నాను మరియు వారికి ఉత్తమమైన జీవిత నాణ్యతను ఇవ్వడానికి నేను ఎల్లప్పుడూ నాకు తెలియజేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను. అందుకే నా లాంటి ఇతరులకు కుక్కలు ముఖ్యమని తెలుసుకోవడం, మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి మరియు వారి జీవితాలను సాధ్యమైనంత ఆనందంగా చేసుకోవాలి.

ఎన్‌కార్ని ఆర్కోయా 46 మే నుండి 2020 వ్యాసాలు రాశారు