Laura Torres

Ndibe nguMncedisi wezobuGcisa bezilwanyana ukusukela kutshanje, kodwa ubizo lwam lwezilwanyana luza kum ukusukela oko ndandinombulelo omncinci kutatomkhulu wam. Kude kube namhla, ndiyaqhubeka noqeqesho lwam kweli candelo. Ke, ndiza kukunceda kwaye ndikwazise malunga nayo yonke into enxulumene nefuzzies zakho.