انکارنی آرکویا

از شش سالگی سگ داشتم. من عاشق به اشتراک گذاشتن زندگی خود با آنها هستم و همیشه سعی می کنم خودم را آگاه کنم تا بهترین کیفیت زندگی را به آنها بدهم. به همین دلیل است که من دوست دارم به دیگران کمک کنم ، کسانی که مانند من می دانند سگها مهم هستند ، مسئولیتی که ما باید از آن مراقبت کنیم و زندگی آنها را تا حد ممکن شاد کنیم.